มองมุมใหม่-แก้ Pain Point ด้วย Heroleads Growth Marketing

Growth Marketing

มองมุมใหม่-แก้ Pain Point ด้วย Heroleads Growth Marketing

ความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและการขยายตัวของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ผู้บริโภคยุคดิจิทัลหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ธุรกิจต้องมีตัวตนที่แข็งแรงและสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ การตลาดดิจิทัลจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ “ต้องมี” ในการพาธุรกิจแหวกว่ายในตลาดน่านน้ำสีแดง (Red Ocean) ของโลกยุคปัจจุบัน

 

Pain Point ธุรกิจส่วนใหญ่ในโลกการตลาดยุคดิจิทัล

“ในช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ฮีโร่ทั้ง 120 คนของ Heroleads Asia ประสบความสำเร็จในการดูแลลูกค้ามากกว่า 5,600 แคมเปญ คิดรวมมูลค่ากว่า 5.5 พันล้านบาท ผ่านกลยุทธ์เฉพาะของ Heroleads Asia และที่น่าตื่นเต้นมากกว่าคือในปี 2566 พวกเราช่วยให้ 94% ของลูกค้าของเราบรรลุ KPI มากกว่า 100%”

 

คุณเช่ สยามฤทธิ์ วงษ์วิจิตร Chief Commercial Officer of Heroleads Asia เล่าว่าจากชั่วโมงบินของ Heroleads Asia ทำให้บริษัทสามารถแบ่งประเภทลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่มี Media Budget 1 แสนบาทขึ้นไปต่อเดือน และ 2.กลุ่มที่มี Media Budget 4 แสนถึง 5 ล้านบาทต่อเดือน

Growth Marketing

ความน่าสนใจคือ Pain Point ของลูกค้าทั้งสองกลุ่มนี้ไม่เหมือนกัน โดยคุณเช่เล่าว่ากลุ่มที่ 1 มักจะลงทุนในส่วนกลางหรือ Mid-Funnel ซึ่งสร้าง Engagement & Education และส่วนล่างหรือ Bottom-Funnel ซึ่งสร้าง Targeting & Intent จึงไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์แบรนด์หรือสินค้าที่เข้มแข็ง และยังทำงานร่วมกับเอเจนซี่หลายบริษัท เพื่อประหยัดต้นทุนซึ่งทำให้ฐานข้อมูลของลูกค้าไม่เชื่อมต่อกัน ขณะที่ลูกค้ากลุ่มที่ 2 มักไม่สามารถทำให้คนที่รู้จักแบรนด์กลายเป็นลูกค้า และมักลงทุนไม่สอดรับกับ ROI ที่ตั้งเป้าไว้

 

คุณเช่กล่าวว่า จากข้อมูลข้างต้นเราจะเห็นว่าปัญหาของลูกค้าไม่ใช่แค่การลงทุนแล้วไม่เห็นผล แต่เริ่มมาตั้งแต่การวางเป้าหมายของแคมเปญ การจัดตั้งโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการประสานงานกับเอเจนซี่ รวมถึงโอบรับ Mindset แบบดิจิทัล ซึ่งมองว่า “การตลาดคือการทดลอง”

 

Growth Marketing Framework เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้ตรง Pain Point

Heroleads Asia จึงพัฒนา ‘Growth Marketing Framework’ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยตรวจเช็กและพัฒนาระดับ Digital Maturity ของลูกค้า สนับสนุนระบบโครงสร้างองค์กรและการบริหารภายในที่สอดรับกับการทางานร่วมกับเอเจนซี่ วางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบ Full Funnel และบรรลุ ROI ที่ลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้ ขั้นตอนของ Growth Marketing Framework มี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

Step 1: The Set-Up

ปัญหาหลักขององค์กรคือการมีโครงสร้างที่ไม่เอื้อให้ CEO (Chief Executive Officer), CMO (Chief Marketing Officer) และ Integrated Agency ทำงานร่วมกันซึ่งทำให้ขาดการร่วมมือระหว่างทีม เพิ่มความซับซ้อนและรายจ่าย รวมทั้งไม่สามารถแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั่วถึงกัน การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็นแนวราบมากขึ้นและเน้นที่เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท (Company Business Goals) เน้นทำการตลาดดิจิทัลไปที่ Full Marketing Funnel, Strategic Plan, Data Activation และ Creative จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในการมองภาพรวมชัดเจนขึ้น ทำงานประสานระหว่างทีมภายในและภายนอกองค์กรคล่องตัวขึ้น รวมถึงสามารถแชร์ข้อมูลและบทเรียนต่าง ๆ ได้ทั่วถึงกัน

 

Growth Marketing

จุดสำคัญคือกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลทั้งหมดของแบรนด์ต้องเน้นสร้างยอดขายและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ (Competitive Advantage) และการทุ่มเงินให้เอเจนซี่เพียงอย่างเดียวโดยไม่พัฒนาโครงสร้างองค์กร เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้น รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบ Automation เข้ามาเสริมเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ได้เปรียบคู่แข่งในโลกยุคปัจจุบัน

 

Step 2: Become Top 3%

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนผ่านธุรกิจทางด้านดิจิทัล สิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาคือระดับ Digital Maturity ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดความเข้าใจและประเมินสถานะปัจจุบันขององค์กรในเส้นทางการเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนศักยภาพในการส่งมอบคุณค่าทางดิจิทัลผ่านสินค้าและบริการ

 

Heroleads Asia พบว่ากลุ่มลูกค้ากว่า 23.9% จะถูกประเมินว่าอยู่ที่ Level 2 หรือ Challengers ซึ่งคือแบรนด์ที่เริ่มปรับตัวและทดลองทำการตลาดดิจิทัลในระดับ Middle to Bottom Funnel ขณะที่กว่า 65.6% จะเป็นแบรนด์ที่ทำ Performance Marketing มานานแล้วและต้องการทำการตลาดกับ Upper Funnel ให้มากยิ่งขึ้น แต่ยังอยู่ในขั้นทดลองและแบรนด์ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยนตัวเองมาสู่ Growth Marketing ซึ่งหากปล่อยไปนาน ๆ ผลกำไรของแบรนด์เหล่านี้จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

กลยุทธ์ของ Heroleads Asia คือการผลักดันให้ลูกค้าไปสู่ Level 4 หรือ Transformers (ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ในระดับนี้ 10.4%) เป็นแบรนด์ที่มีแผนการตลาดดิจิทัลชัดเจนและทำการตลาดแบบ Full Funnel มีโครงสร้างองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่สนับสนุนการทำงานกับเอเจนซี่ รวมถึงเน้นลงทุนในปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเติบโต (Growth Drivers) สนใจ Data Activation, Strategic และ Creative 

 

ท้ายที่สุด Heroleads Asia คาดหวังว่าลูกค้าจะไปสู่ Level 5 หรือ Disruptors แบรนด์ที่เป็น Digital Native และทำการตลาดดิจิทัลครบวงจรทั้งหมด เช่น Air bnb, Apple หรือ Booking.com

 

การเชื่อมต่อ Full-Funnel เพื่อก้าวสู่การเติบโต

หัวใจของการทำ Growth Marketing คือการเชื่อมต่อ Upper-Funnel, Mid-Funnel และ Bottom-Funnel ให้ต่อเนื่องกันทั้งหมด โดยเสริมปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการเติบโตคือ

 

  1. กลยุทธ์ การวางแผนและการให้คำปรึกษา (Strategy, Planning & Consulting) คือการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจ การกำหนดผู้รับสาร และการสร้างกลยุทธ์คอนเทนต์ที่ชัดเจน
  2. การวิเคราะห์และปรับใช้ข้อมูล (Analytics & Data Activation) คือการนำข้อมูลดิบมาเรียงร้อยให้เห็นภาพและเชื่อมต่อกับ KPIs ของแบรนด์
  3. การสร้างสื่อ (Creative) คือการใช้สื่อที่ส่งเสริมเป้าหมายของแคมเปญและเหมาะสมกับผู้รับสาร

 

เทคนิคของกลยุทธ์ Growth Marketing ที่ดีคือการลงทุนใน Upper Funnel Mid Funnel และ Bottom Funnel และการนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์และพัฒนาสื่อเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

 

โดยสรุป Growth Marketing คือกลยุทธ์ระยะยาวที่ทำการตลาดแบบ Full-Funnel ช่วยสร้างฐานผู้รับสารที่มากขึ้นและมีปฎิสัมพันธ์ดีขึ้น เพื่อยืดมูลค่าที่ลูกค้าแต่ละคนจะให้กับแบรนด์ (Lifetime Value) ให้ยาวออกไปมากขึ้น ผ่านการใช้วิเคราะห์ข้อมูลและการวัดผลข้ามช่องทาง (Cross-Channel Measurement) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างตรงเป้า เพราะนำเป้าหมายของธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด

 

Insight จากสนามจริงสู่ความสำเร็จ

“เพราะทุกแบรนด์มีความแตกต่างจึงไม่มีสูตรสำเร็จในการทำการตลาดดิจิทัล แต่กฏคร่าว ๆ คืออย่าทุ่มทุนทั้งหมดไปยังกิจกรรมทางการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะหนทางที่ดีที่สุดคือการ Evolve, Test, and Repeat หรือการทดสอบซ้ำ ๆ ก่อนจะพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับแบรนด์มากที่สุด”

การตลาดยุคดิจิทัลมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหากแบรนด์หยุดนิ่ง ผลกำไรของแบรนด์คุณจะเริ่มลดน้อยถอยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่แบรนด์ต้องเริ่มลงทุนในการตลาดดิจิทัลครบวงจรและมองหาจุดด้อยของตนเอง เช่น หากแบรนด์เน้นลงทุนใน eCommerce แต่ไม่เคยมอง Content Marketing ที่เสริมกลยุทธ์กันได้ดี ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องริเริ่มอย่างจริงจัง หลังจากทดลองไปสักพักแบรนด์จะเริ่มมองเห็น “สูตร” ที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลานั้น ให้ลงทุนในกลยุทธ์นั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่อย่าลืมทดลองกลยุทธ์อื่นควบคู่กันไปด้วย เพราะโลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

 

หากคุณสนใจเริ่มการตลาดด้วย Growth Marketing Framework แล้วล่ะก็ ไว้ใจ Heroleads Asia ได้เลย เพราะเราคือบริษัท Independent Digital Media ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งช่วยลูกค้าทำ Growth Marketing ผ่านเครื่องมือ Paid, Organic, Owned Media, Influencer, Creatives, Analytics และ Mar-Tech Solutions มายาวนานกว่า 9 ปี ที่สำคัญลูกค้าของ Heroleads Asia กว่า 95% เป็นลูกค้าเก่าซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของ Growth Marketing

นอกจากนี้ Heroleads Asia ยังได้รับรางวัล Premier Partner Awards 2023 จาก Google ใน 4 สาขาอันได้แก่ Brand Awareness (Betadine) Online Sales (Advice) App Growth (Makro) และ Workplace Excellence ซึ่งเป็นผลงานจากที่ Heroleads Asia นำกลยุทธ์การตลาด Growth Marketing มาใช้เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีขึ้นและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด 

ติดต่อทำการตลาดดิจิทัลหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://th.heroleads.asia/ หรือโทร. 02-038-5220 

Heroleads Asia

Recent posts

ส่งต่อ Brand Identity ผ่าน Content Marketing

ส่งต่อ Brand Identity ให้แข็งแกร่ง ทัชใจ และน่าจดจำ ผ่านการทำ Content Marketing

ส่งต่อ Brand Id...
Google SGE and SEO

ส่อง ‘Google SGE’ ฟีเจอร์ใหม่แกะกล่อง-พลิกโฉม SEO ให้ทรงพลัง

ส่อง ‘Google SG...
ทำไมแบรนด์ควรทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น (Short Form Video)

ตามเทรนด์ให้ทัน! ทำไมแบรนด์ควรทำคอนเทนต์ Short Form Video ?

ตามเทรนด์ให้ทัน...

ปรึกษาแผนการตลาด
กับผู้เชี่ยวชาญของเรา

กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ เพื่อรับคำแนะนำ และ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นแคมเปญ